Propozície BM SnR ESC 2017

Biathlon Mania Shoot and Run
2. ročník
Preteky pre žiakov základných škôl a verejnosť na slideboardoch so streľbou z laserových pušiek
Nábor žiakov 1. stupňa ZŠ do projektu Biathlon Mania Cup

 

Organizátor:   Dušan Šimočko
Nám. Ľ. Štúra 9
974 09, Banská Bystrica

pod záštitou:

POWERPLAY MANAGER, s.r.o.,
VŠC DUKLA BB,
Európske mesto športu Banská Bystrica

www.mestskybiatlon.sk

Miesto konania: EUROPA SC, Banská Bystrica
Dátum Konania: 12.5.2016, v čase od 9.00 – 18.00

Prihlasovanie a Registrácia: verejnosť – registrácia na mieste počas celého trvania podujatia
ZŠ – registrácia vopred prostredníctvom laserovepusky@gmail.com

Druh pretekov: Mestský biatlon (laserový biatlon) je spojenie pretekov na slide boarde na čas a streľby z laserovej pušky na biatlonový terč

Štart/Cieľ: EUROPA SC, účastníci štartujú priebežne od 9.00 až do 17.30.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť štartový harmonogram a zaradenie účastníkov podľa počtu prihlásených.

 

Časový harmonogram: 09.00 Začiatok podujatia
09.00 – 13.00 Súťaž medzi vybranými žiakmi základných škôl
14.00 – 18.00 Súťaž pre verejnosť
17.00 Autogramiáda reprezentantov SR v biatlone
18.00 Vyhodnotenie súťaží
18.30 Ukončenie podujatia


Kategórie: 1. stupeň ZŠ chlapci
1. stupeň ZŠ dievčatá
2. stupeň ZŠ chlapci
2. stupeň ZŠ dievčatá
verejnosť bez rozdielu veku a pohlavia

Štartovné: bezplatné

Meranie časov: časy a vzdialenosti budú merané elektronicky


Zdravotná služba: Zabezpečuje organizátor v spolupráci s mestom BB


Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné
poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku
alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov
na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Výsledky: Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov základných škôl prebehne osobným
odovzdaním cien na školách. V prípade neúčasti víťaza kategórie pre verejnosť pri
vyhlásovaní výsledkov na konci podujatia mu bude
cena zasielaná poštou – za podmienky, že bude kontaktovať organizátora
a poskytnú mu adresu, kam cenu zasielať . Výsledky budú dostupné po skončení
podujatia na internetovej stránke www.mestskybiatlon.sk, pretekári budú zoradení
podľa vzdialenosti od štartu po vypršanie časového limitu.


Odmeny: Prví traja v rámci súťaže medzi žiakmi základných škôl budú ocenení diplomom a vecnými cenami od partnerov podujatia.
V kategórii pre verejnosť bude odmenený vecnou cenou a diplomom celkový víťaz.

 

Partneri podujatia:

Generálny partneri: BiathlonMania, VŠC DUKLA BB

Hlavný partneri: Laserovepusky.sk, Európske mesto športu Banská Bystrica, Europa SC, Slovenský zväz
biatlonu, Decathlon, Cinema +

Partneri: Apeom, Samolepky.sk, ZAaRES, Tekmar