Kontakt

Máte otázky?
Kontaktujte nás na: laserovepusky@gmail.com

Organizátor:
Dušan Šimočko – predseda občianskeho združenia
Slovenská federácia behu na snežniciach o.z.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.71
registrované MV SR dňa 28.5.2014 pod číslom VVS/1-900/90-43798

Pod záštitou:
Biathlon Mania
POWERPLAY MANAGER, s.r.o.
Budatinska 57, 851 06 Bratislava
www.powerplay.studio